Systemy Operacyjne

Część laboratoryjna z Systemów Operacyjnych ma na celu zapoznanie z obsługą od strony konsoli i podstawowymi zadaniami administracyjnymi w systemach z rodziny Linux.

Materiały dydaktyczne

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie kolokwium z potoków oraz projektu polegającego na napisaniu skryptu bash. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdej części składowej. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen. W sytuacjach granicznych pozytywna aktywność na zajęciach będzie rozpatrywana na korzyść studenta.

  1. Potoki – zadania polegające na wykorzystaniu przekierowań wejścia/wyjścia między procesami – termin 07.05.2019 r.
  2. Skrypty Bash – projekt polegający na napisaniu skryptu wykonującego pewne czynności w sposób wsadowy/zautomatyzowany. Terminy oddawania projektów 04.06.2019 r. oraz 11.06.2019 roku. Oddanie w późniejszym terminie skutkuje obniżeniem oceny o 0,5 za każdy tydzień zwłoki.

Szczegółowe tematy projektów z Basha omówione zostaną na zajęciach 07.05.2019 roku.